Великорублівська громада
Полтавська область, Полтавський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про Відділ з питань надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сорок першої сесії

Великорублівської сільської ради

восьмого скликання № 01-01/XLI-11

від 08 листопада 2023 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань надання адміністративних послуг виконавчого комітету Великорублівської  сільської  ради

 

1.Загальні положення

1.1. Відділ з питань надання адміністративних послуг виконавчого комітету Великорублівської сільської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Великорублівської сільської ради, що утворений для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), утвореного як постійно діючий робочий орган при виконавчому комітеті Великорублівської сільської ради.

1.2. У своїй діяльності відділ підзвітний і підконтрольний Великорублівській сільській раді, сільському голові та виконавчому комітету сільської  ради.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

2. Основні завдання відділу:

2. Основними завданнями відділу є:

2.1. Реалізація державної політики з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності на території Великорублівської сільської ради;

2.2. Керівництво та здійснення матеріально-технічного і організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг та забезпечення взаємодії між його учасниками щодо здійснення функціональних обов’язків;

2.3. Організація надання адміністративних послуг, в тому числі видачі документів дозвільного характеру у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.4. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.5. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора ЦНАПу.

 

3. Функції відділу

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за їх реалізацією;

3.2. Організовує надання та надає адміністративні послуги через ЦНАП як постійно діючий робочий орган при виконавчому комітеті Великорублівської сільської ради, який діє на підставі положення та регламенту роботи, затверджених рішеннями сесій сільської ради;

3.3. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3.4. Готує матеріали та проекти рішень у сфері надання адміністративних послуг на розгляд виконкому та сільської  ради;

3.5. Бере участь у підготовці звітів голови сільської ради;

3.6. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові сільської ради;

3.7. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3.8. Готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів робочих груп у межах своїх повноважень;

3.9. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

3.10. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

3.11.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

3.12. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів у межах сільської ради та вживає заходів до усунення недоліків;

3.13. Забезпечує облаштування у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційних стендів із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги;

3.14. Забезпечує функціонування веб-сайту (розділу на офіційній сторінці Великорублівської громади), на якому розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування;

3.15. Забезпечує здійснення посадовими особами прийому суб’єктів звернень згідно з графіком, затвердженим головою сільської ради;

3.16. Забезпечує надання суб’єкту звернення, який звернувся за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), інформації про порядок надання адміністративних послуг;

3.17 Забезпечує облаштування скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів;

3.18. Займається підготовкою пропозицій до проектів відповідних програм по реалізації державної політики з питань надання адміністративних послуг;

3.19. Бере участь у розробці проектів рішень голови селищної ради, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

3.20. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові сільської ради;

3.21. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

3.22. Організовує надання суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

3.23. Приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3.24. Здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

3.25. Організовує здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

3.26. Забезпечує надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3.29. Здійснює прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним дозвільним органам;

3.30. Видає суб’єкту господарювання документи дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами;

3.31. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

4. Права відділу

4. Відділ має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

4.3. Вносити на розгляд голови сільської ради проекти рішень та розпоряджень, доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

4.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи сільської ради у галузі надання адміністративних послуг. Також подавати пропозиції щодо належного матеріально – технічного забезпечення діяльності ЦНАП.

4.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

4.6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

 

5. Організація роботи відділу

5.1. Відділом забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

5.2. Перелік адміністративних послуг, надання яких забезпечує відділ через ЦНАП, визначається виконавчим комітетом та включає адміністративні послуги органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, визначається законом.

5.3. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в відділі звертається до адміністратора — посадової особи виконавчого комітету сільської ради, яка організовує надання адміністративних послуг, видачу дозвільних документів.

5.4. Кількість адміністраторів, та інших спеціалістів, які працюють у відділі, визначається сільською радою. Працівники відділу призначаються на посаду розпорядженням сільського голови.

5.5. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурним підрозділами сільської ради, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

5.6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

5.7. Начальник відділу є керівником Центру надання адміністративних послуг Великорублівської сільської ради, як постійно діючого робочого органу при виконавчому комітеті сільської ради. У разі його відсутності обов’язки начальника відділу виконує один із працівників відділу відповідно до розподілу.

5.8. Начальник відділу:

5.8.1. Здійснює керівництво відділом, організовує його діяльність, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, несе персональну відповідальність за результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

5.8.2. У разі необхідності виконує функції адміністратора Центру надання адміністративних послуг сільської ради;

5.8.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

5.8.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи сільської ради;

5.8.5. Вживає заходів до удосконалення, організації та підвищення ефективності роботи відділу;

5.8.6. Звітує перед головою сільської ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

5.8.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

5.9.8. Може входити до складу виконавчого комітету Великорублівської сільської ради.

5.8.9. Може брати участь у засіданнях представницьких органів територіальної громади.

5.8.10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету сільської ради, іншими органами територіальної громади, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва сільської ради;

5.8.11. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

5.8.12. Організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5.8.13. Вносить пропозиції голові сільської ради, щодо матеріально - технічного забезпечення відділу;

5.8.16. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів та учасників ЦНАПу;

5.8.17. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання; Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах юстиції. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та Законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою сільської ради.

5.8.18 Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

5.8.20. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

5.8.22. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

5.9. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру надання адміністративних послуг.

5.10. Основними завданнями адміністратора є:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

складання у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання;

видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг за рішенням Ради;

надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;

складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

розгляд справи про адміністративні правопорушення та накладення стягнення;

консультування суб’єктів звернення щодо отримання ними адміністративних послуг, що надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання місць для самообслуговування;

виконання інших повноважень відповідно до посадової інструкції.

5.11. Адміністратор має право:

безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

інформувати начальника відділу т

а суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

вносити начальникові відділу пропозиції щодо покращення ефективності роботи Центру.

5.12. Адміністратор здійснює реєстрацію місця проживання/перебування фізичних осіб та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

формує та веде реєстр територіальної громади;

5.13. Адміністратор здійснює державну реєстрацію актів цивільного стану, зокрема щодо проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті.

виконання інших повноважень відповідно до посадових інструкцій.

 

6. Заключні положення

6.1. Структура та штатна чисельність відділу затверджуються сільською радою.

6.2. Відділ утворений без статусу юридичної особи публічного права.

        6.3.Матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу здійснює Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради.

6.4. Розрахункові операції здійснюються через відділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету сільської ради.

6.5. Внесення змін та доповнень до Положення, визнання його таким, що втратило чинність, здійснюється сільською радою за поданням керівника відділу.

6.6. Припинення діяльності відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації – за рішенням сільської ради.

6.7. Відділ має свій бланк та в межах повноважень здійснює листування з установами та організаціями усіх форм власності з питань щодо надання адміністративних послуг.

 

Начальник відділу з питань

надання адміністративних послуг

виконавчого комітету

Великорублівської сільської ради                                                          Світлана СВИРИД

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи зрозумілий для Вас у користуванні сайт громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь