Великорублівська громада
Полтавська область, Полтавський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням четвертої сесії

восьмого скликання

Великорублівської сільської ради

21.01.2021 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ Центр надання адміністративних послуг

Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради

 

РОЗДІЛ І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ Центр надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради (далі – відділ ЦНАП) – структурним підрозділом, який утворено в складі Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради з метою забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг фізичним та юридичним особам (далі – суб’єкт звернень).

1.2. Відділ ЦНАП підконтрольний і підзвітний Великорублівській сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, безпосередньо підпорядкований сільському голові.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу ЦНАП приймається Великорублівською сільською радою відповідно до норм чинного законодавства.

1.4. Відділ ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про  захист персональних даних», «Про запобігання корупції»,  актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Великорублівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

Виконуючи принцип Конституції України «Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок», відділ ЦНАП зобов’язаний дотримуватись принципів гендерної рівності і недискриміналізації у своїй діяльності під час надання адміністративних послуг.

Відділ ЦНАП  зобов’язується створювати умови праці; які дозволяли б жінкам і чоловікам  здійснювати трудову діяльність на рівній основі, забезпечувати жінкам і чоловікам  суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками, здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умов праці.

1.5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ ЦНАП, визначається та затверджується рішенням сільської ради  та (або) рішенням виконавчого комітету і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи сільської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади)

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ                             

2.1. На відділ ЦНАП покладаються основні завдання:

організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за  мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються у відділі ЦНАП;

- вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

-використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі ;

державна реєстрація  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;

організація надання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру;

- здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законі України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

2.2. Відділ ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його   взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

3. ПРАВА  ВІДДІЛУ ЦНАП

3.1. Відділ ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та  місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого  самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних  послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх  управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.

 

4. СТРУКТУРА

4.1. Штатний розпис та  структура відділу ЦНАП затверджуються у встановленому порядк рішенням сільської ради.

4.2. Очолює центр начальник відділу ЦНАП, на якого покладаються обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва відділу ЦНАП та  відповідальність за організацію його діяльності.

4.3. Відділ ЦНАП утворюється з начальника, державного реєстратора, адміністраторів. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

4.4. Начальник відділу ЦНАП, адміністратори державний реєстратор, призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою відповідно до чинного законодавства.

4.5. Відділ ЦНАП розташовується за адресою: 38623, Полтавська обл., с. Велика Рублівка, вул. Центральна, буд. 36.

4.6. У Відділі ЦНАП створені віддалені робочі місця адміністраторів, які розташовуються за наступною адресою:

- 38630, Полтавська обл., с. Милорадове, вул. Центральна, 24;

- 38632, Полтавська обл., с. Козлівщина, вул. Центральна, 4.

4.7. Відділ ЦНАП  організовує роботу та забезпечує координацію діяльності віддалених робочих місць адміністраторів.

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ ЦНАП

5.1. Начальник відділу ЦНАП діє в рамках чинного законодавства та завдань покладених на відділ ЦНАП:

- здійснює керівництво роботою відділу ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

організовує діяльність відділу ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи  центру;

координує діяльність адміністраторів, державного реєстратора та інших працівників відділу ЦНАП,  контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

організовує діяльність відділених робочих місць адміністраторів;

організовує інформаційне забезпечення роботи відділу ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час  проведення інформаційних заходів;

сприяє підвищенню кваліфікації персоналу відділу ЦНАП;

сприяє створенню належних умов праці у відділі ЦНАП, вносить пропозиції щодо покращення його матеріально-технічного забезпечення;

розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів, державного реєстратора та інших працівників відділу  ЦНАП;

здійснює функції адміністратора;

несе персональну відповідальність за невиконання або не належне виконання покладених на відділ ЦНАП завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

планує роботу відділу ЦНАП, подає пропозиції до перспективних і поточних планів роботи сільському голові;

розробляє посадові інструкції працівників, у разі потреби – зміни і доповнення до зазначених документів, подає їх на затвердження у встановленому порядку;

звітує про проведену роботу відділу ЦНАП у визначеному порядку;

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про відділ ЦНАП;

бере участь у роботі грантових Програм та проектів та проектів, спрямованих на розбудову відділу ЦНАП.

 

6. ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги  у відділі ЦНАП звертається до адміністратора – посадової особи Великорублівської сільської ради, або у випадках  передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

6.2. Основним завданням адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг ( у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлення суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду заяв та прийняття рішень;

- надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках передбачених законом;

- надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем  ідентифікації особи ( надання онлайн послуг).

6.3. Адміністратор має право:

- безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних  послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

- погоджувати  документи (рішення)  в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- інформувати керівника відділу ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів даних, які необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;

- порушувати клопотання перед керівником відділу ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення  ефективної роботи центру;

- отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;

- від імені виконавчого комітету сільської ради  розглядати  справи про адміністративні порушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні порушення, і накладати адміністративні стягнення.

6.4. Адміністратор має номерну печатку (штамп) із зазначенням відділу ЦНАП.

Кількість адміністраторів, які працюють і відділі ЦНАП, визначається Великорублівською сільською радою.

Повноваження адміністратора можуть покладатися на начальника відділу ЦНАП, державного реєстратора, спеціалістів та інших посадових осіб відділу ЦНАП, які здійснюють функції з обслуговування суб’єктів звернення, зокрема прийняття документів, необхідних для надання адміністративних послуг, та видачу результатів надання адміністративних послуг у відділі ЦНАП.

6.5. Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України та електронний цифровий підпис.

6.6. Основним завданням державного реєстратора є:

1) забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

2) забезпечення ведення Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) здійснення повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

4) здійснення інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, відповідно до законодавства.

Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність  згідно законом.

6.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

6.8. Основним завданням адміністраторів з питань реєстрації місця проживання громадян є:

1) реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

2) формування та ведення реєстру територіальної громади;

3)  підготовка відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;

4) виконання інших повноважень відповідно до посадових інструкцій працівників відділу ЦНАП.

6.9. Основними завданнями адміністраторів з соціальних питань є:

1) ведення прийому громадян, роз’яснення законодавства з питань соціального захисту населення;

2) проведення обстеження матеріально-побутових умов громадян із залученням депутатів сільської ради ( кожен депутат на окрузі);

3)  проведення аналізу і узагальнення матеріалів обстеження, їх передача управлінню праці та соціального захисту населення;

4) прийом та оформлення документів для призначення допомоги сім’ям з дітьми;

5) прийом та оформлення документів для призначення субсидій;

6) прийом та оформлення документів для надання адресної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

7) прийом та оформлення документів для призначення інших видів  соціальних допомог та виплат;

8) виконання інших повноважень відповідно до посадових інструкцій працівників відділу ЦНАП.

6.10. За рішенням Великорублівської сільської ради, у відділі ЦНАП, також може здійснюватися:

- прийняття звітів, декларацій, скарг.

- надання консультацій;

-  прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, довідок.

6.11. Час прийому суб’єктів звернень у відділі ЦНАП становить не менш як пְ’ять днів на тиждень та весми годин на день з перервою на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через відділ ЦНАП.

За рішенням Великорублівської сільської ради, час прийому суб’єктів звернень у відділі ЦНАП може бути збільшено.

6.12. На віддалених робочих місцях адміністраторів відділу ЦНАП буде забезпечено надання адміністративних послуг відповідно до Графіку роботи, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради.

6.13. У приміщенні, де розміщується відділ ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги ( виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг ( через касу банку чи термінали самообслуговування, РОS-термінали).

6.14. Відділ ЦНАП повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги  без сторонньої допомоги.

6.15. У приміщення відділу ЦНАП може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів виконавчого комітету Великорублівської сільської ради, територіальними підрозділами органів органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

6.16. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу ЦНАП здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, інших джерел.

 

Секретар Виконавчого комітету

Великорублівської сільської ради                                                                 Світлана РЕШІТНИК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи зрозумілий для Вас у користуванні сайт громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь